ABB IPR/S3.1.1
Systems components and Interface

(Thiết Bị Giao Tiếp)

Liên hệ

  • Bình luận

Bộ giao tiếp IP, MDRC

Kết nối mạng EIB với mạng máy tính IP

Có thể được dùng như là Line Coupler

Sản phẩm thường mua kèm